Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 6:19-20 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Nie jesteście sami swoi. Albowiem jesteście drogo kupieni. Wysławiajcież tedy Boga w ciele waszem, i w duchu waszym, które są Boże.

Przy rozpoczęciu Nowego Roku, czy może być dla nas ważniejszą nauką nad tą, która nas uczy, że nie należymy do siebie, lecz do Tego, który za nas umarł, zatem powinniśmy podobać się Jemu, a nie sobie; nie służyć sobie, lecz służyć Mu; nie słuchać woli swojej, lecz przeciwnie, być posłusznym Jego woli. To znaczy być świętobliwymi w całym tego słowa znaczeniu. To znaczy nie tylko odwrócenie się od grzechu i nawrócenie ku sprawiedliwości, ale znaczy pozbycie się swojego ja i przyjęcie woli Bożej w Chrystusie Jezusie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku