Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:5-6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tesaloniczan 5:5-6 tekst:

Nie jesteśmy synami nocy, ani ciemności; przeto nie spijmy jako insi.

Znaczenie

Chrześcijanin, jako uczeń Pański, wychowaniec szkoły Chrystusowej, przygotowuje się, by mógł zająć miejsce w Tysiącletnim Królestwie, to jest mieć udział w jego chwale, czci i nieśmiertelności. Przeto widzimy potrzebę częstego napominania Pisma Św., aby lud Boży był przebudzonym. Lecz nie ci, którzy śpią, ani którzy próżnują, lub obarczeni są troskami o ten żywot; lecz którzy są żarliwymi w duchu, służąc Panu. Służyć Bogu znaczy, by najpierw, zbliżyć się do Boga i poddać i zjednoczyć naszą wolę z Jego wolą, i na ile możebne naśladować wzór, którego nam Bóg wystawił; powtóre zaś, by przez naukę i przykłady można pomagać innym, którzy również zostali powołani do postępowania po tej wąskiej drodze.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku