Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 5:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 5:6 tekst:

Przetoż mając zawsze ufność i wiedząc, że dopóki mieszkamy w tem ciele (to jest, dopóki jesteśmy zadowolonymi tak z nas samych jak i z otoczenia, dopóty nie jesteśmy z Panem, lecz) pielgrzymujemy od Pana.

Znaczenie

Jeżeli żyjemy po Bożemu, tj. „chodzimy z Bogiem”, to nie będziemy zupełnie zadowolonymi z obecnego stanu rzeczy i warunków itp., lecz czuć się będziemy gośćmi i przychodniami, szukającymi lepszego spoczynku, nowego mieszkania, „które Bóg ma zachowane dla tych, którzy Go miłują”. Paweł apostoł tłumaczy (w wierszu 7), iż to się odnosi jedynie do tych, którzy postępują według wiary, a nie według widzenia „Lecz ufamy (zupełnie Bogu, i radujemy się postępując wiarą) i wolimy raczej wynieść z ciała (jako bezdomni pielgrzymi i goście na ziemi), a iść na mieszkanie do Pana”, być połączonym z Nim duchem naszej społeczności.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku