Droga krzyżowa – łac. via crucis

Droga krzyżowa stacje

Pobierz wersję PDF do druku

Droga krzyżowa w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Droga krzyżowa – łac. via crucis PDF do druku

Nabożeństwo Drogi krzyżowej jest najstarszym nabożeństwem w kościele. Choć oficjalnie podaje się jego początek na późne średniowiecze, pierwszą osobą która przeszła drogę krzyżową była Matka Boża podczas męki Syna. Następnie, jak podaje Tradycja, Apostołowie i inni uczniowie w tajemnicy podążali śladami Chrystusa podczas męki i rozmyślali nad wydarzeniami Jego drogi. Ten zwyczaj pozostał wśród wąskiego grona uczniów, które pozostało w Jerozolimie w czasach prześladowań.

Obok Mszy Świętej i różańca nabożeństwo Drogi krzyżowej jest najbardziej zalecaną przez papieży formą praktyki duchowej.

Nie ma nic tak skutecznego do leczenia ran duszy, jak rozpamiętywanie ran Jezusowych

Św. Bernard

Jak uzyskać odpust zupełny za odprawienie/uczestnictwo w Drodze Krzyżowej?

Zasadą stosowaną przez Papieży na przestrzeni wieków było nadawanie takich samych odpustów, jakie osiągali ci, którzy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej w Jerozolimie. Dokumenty te miały charakter dekretów Penitencjarii apostolskiej i z biegiem czasu szczegóły się zmieniały.

Aczkolwiek można wymienić kilka zasadniczych warunków, które ześlą na nas odpusty:

  1. Przechodzenie od stacji do stacji, chyba że warunki to uniemożliwiają (np. tłok).
  2. Należy przejść wszystkie 14 stacji (chyba że wystąpi tzw. słuszna przeszkoda, np choroba, wtedy nawet niedokończenie DK daje odpust zupełny.)
  3. Trzeba znajdować się w stanie łaski, czyli bez grzechu śmiertelnego.
  4. W miarę możliwości należy rozmyślać o męce Pana Jezusa.

Odpust można uzyskać dla siebie lub innej osoby, w intencji której uczestniczymy w DK.

Dodatkowo należy pamiętać o warunkach uzyskania odpustu zwykłego. Można się z nimi zapoznać między innymi w tym artykule.

Rozważania Drogi Krzyżowej dla dorosłych

Czy jest rozróżnienie pomiędzy rozważaniami dla dorosłych a dla dzieci?

Chociaż w obecnych czasach przyjęło się, iż dla dzieci stosuję się bardziej “miękką” wersję rozważań, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzieci uczestniczyły w DK razem z dorosłymi. Męka Jezusa Chrystusa była jedna, nie było dwóch wersji.

Ile jest rozważań i które warto odmawiać?

Mnogość. Jest bardzo wiele tekstów rozważań i przemyśleń podczas DK. Zarówno poszczególne zakony jak i księża, czy biskupi tworzyli swoje teksty. Zasada podstawowa: muszą one być zgodne z doktryną i nauczaniem Kościoła.

Jakie modlitwy należy odmawiać podczas odwiedzania stacji DK?

Najważniejsze jest, aby rozważać 14 stacji drogi krzyżowej, które ustanowił Kościół, natomiast modlitwy towarzyszące mogą być dowolne. Aczkolwiek poniżej przedstawiamy modlitwy, które są najczęściej wykorzystywane.

Stacje Drogi Krzyżowej

W poniższej drodze wykorzystujemy:

  • Wizualny obraz dla każdej stacji – pochodzą one z wydanej w 1939 w Gnieźnie pozycji “Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale oraz Litania o Męce Pańskiej”.
  • W miarę krótkie rozważania – z tej samej pozycji jak wyżej.
  • Cytaty z Biblii odpowiednie dla danej stacji.

Modlitwa wstępna

Jam jest droga i prawda i żywot (J 14, 6).
Będę słuchał, co we mnie będzie mówił Pan (Ps 84, 9).

W łączności z Maryją, Matką Bolesną, przejdziemy, o Jezu, tę drogę krzyżową, którąś odbył, aby dokonać odkupienia naszego na Kalwarii. Obyż rozważanie tych głównych tajemnic Męki Twojej napełniło serca nasze skruchą za grzechy i wdzięcznością za wielką ku nam miłość Twoją

(Idąc ku pierwszej stacji odmawia się lub śpiewa się następującą pieśń)
Bolejąca Matka stała
U stóp krzyża, we łzach cała,
Kiedy na nim zawisł Syn.

Stacja 1 – Jezus na śmierć skazany

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja I Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, abym świadectwo dał prawdzie (J 18, 34).
Zasadźmy się na sprawiedliwego, gdyż jest nam na przeszkodzie, przeciwny… sprawom naszym … wyrzuca nam grzechy przeciw zakonowi … ciężko nam … nań patrzeć, gdyż różny jest żywot Jego od innych. Skażmy Go na śmierć jak najsromotniejszą (Mdr 2, 12.15.20).

Rozważmy pokorne poddanie, z jakim Jezus przyjmuje wyrok niesprawiedliwy. Nie tylko Piłat Go osądził, ale myśmy wszyscy przez grzechy nasze do Jego śmierci się przyczynili. Prośmy Go więc szczerym żalem przejęci:
O najdroższy Jezu! Grzechy i występki nasze na krzyż Cię przywiodły. Spraw to, o Jezu, abyśmy je sobie obrzydzili, a skrucha i pokuta nasza, aby wybłagała u Ciebie przebaczenie i miłosierdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 2 – Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja II Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Oto idę, abym czynił wolę Twoją, Boże mój … Jako Baranek cichy … Opuściłem dom mój, ostawiłem dziedzictwo moje, dałem miłą duszę swoją w ręce nieprzyjaciół jej (Ps 39, 8, 9).
Jeśli kto chce za Mną iść, niech sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój i naśladuje Mnie – a kto nie bierze krzyża swego, a nie naśladuje Mnie, nie jest Mnie godzien (Mt 16, 24, 10, 38)

Patrzmy, z jakim poddaniem przyjmuje nasz Zbawca, na zranione i skrwawione plecy, okrutne narzędzie Swej męki. Chce nas przez to nauczyć znoszenia krzyżów naszych. Przyjmijmy więc z większym poddaniem te cierpienia, które Bóg na nas zsyła lub które ludzie nam zadają.
O słodki Jezu, nie Tobie, ale nam grzesznym przystoi ten krzyż. Daj nam moc naśladowania Ciebie i znoszenia bez szemrania przeciwności i dolegliwości naszego życia. Niech one wynagrodzą Twej sprawiedliwości i przyczynią się nam do zdobycia nieba.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 3 – Jezus pod krzyżem upada

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja III Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Przecie uczyniłeś, żem służył dla grzechów twoich, zadałeś Mi pracę w nieprawościach twoich. Nieprawości… przewyższyły głowę moją, a jako brzemię ciężkie obciążyły… Mnie… kolana moje zemdlały… opuściła Mnie siła moja… stałem się naśmiewiskiem… znędzniałem i skurczyłem się (Iż 43, 24, Ps 37)
Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały stopy moje (Ps 16, 5).

Jezus wstępuje na górę. Osłabiony upływem krwi, upada pod ciężarem krzyża. Brutalni żołdacy wśród kpin i uderzeń, które Jezus bez oburzenia znosi, podnoszą Go. Pan Jezus chce zadość uczynić za wszystkie nasze upadki i nauczyć nas pokuty za grzechy nasze.
O dobry Jezu, nie odmawiaj nam pomocy Swojej, wśród niebezpieczeństw, na jakie narażeni jesteśmy. Wspieraj nas łaską Twoją, abyśmy przez całe życie nie wpadli w grzech śmiertelny, a w godzinę śmierci mieli zapewnione zbawienie wieczne.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 4 – Jezus spotyka Matkę swoją

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja IV Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę; obaczcie a przypatrzcie się, jeśli jest boleść jako boleść moja! (tr. 1, 12).
Błogosławionaś od Boga twego wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi (Jdt 31, 23).

Jak wielką musiała być boleść Serca Pana Jezusa i Marii Panny przy tym spotkaniu. Cierpienia Matki nową boleścią ranią Serce Syna, a cierpienia Syna mieczem boleści przeszywają Serce Matki.
O Mario, Matko bolesna, wyproś nam u Boga tę miłość gorącą, z jaką towarzyszyłaś Jezusowi na Kalwarię i tę odwagę, z jaką stałaś u stóp krzyża. Niech pod tym krzyżem ustawicznie z Tobą przebywamy i niech nas od niego nic oderwać nie zdoła.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 5 – Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi w niesieniu krzyża

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja V Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Gdy we Mnie duch… ustawał… Oglądałem się, a nie było pomocnika – szukałem – a nie było kto by ratował. Czekałem kto by się społem smęcił, a nie było – i kto by pocieszył, a nie znalazłem (Iż 63, 5; Ps 68, 21).
Jeden drugiego brzemiona noście (Gal 6,2).

Wielkie jest względem nas miłosierdzie Pana Jezusa. Nie dlatego pozwala na pomoc w dźwiganiu Krzyża, że Mu sił brakuje, ale dlatego by nas nauczyć, że mamy swe cierpienia łączyć z Jego cierpieniami i z Nim dzielić kielich goryczy.
O Jezu, miły nasz Panie, nie dozwól, abyśmy żądali oddalenia od siebie kielicha goryczy naszych cierpień i biedy. Dopomóż nam do chętnego ich znoszenia. Niech przez nie staniemy się godnymi uczestnikami niezmiernych rozkoszy niebieskich, które przygotowałeś dla tych, którzy żyją według Twej świętej woli.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 6 – Pobożna niewiasta ociera twarz Jezusowi

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja VI Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

A Jam jest robak, a nie człowiek: pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. Wszyscy, którzy Mnie widzieli naśmiewali się ze Mnie. Błogosławiony, który się nie zgorszy ze Mnie (Ps 21, 7.8; Mt 11, 6).
Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie? Czy ucisk? Czy głód? Czy niebezpieczeństwo? Czy prześladowanie? Czy miecz? Ale w tym wszystkim przezwyciężamy dla Tego, który nas umiłował. W bojaźni nie masz miłości: miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń (Rz 8, 35.37; 1 J 4, 18).

Święta Weronika widzi Pana Jezusa krwią zalanego, okrytego potem i kurzem. Smutny ten widok wzrusza ją do łez. Przezwycięża obawę, zbliża się do Jezusa i ociera chustą twarz Pana Jezusa. Na chuście pozostaje obraz cierpiącego Zbawcy.
Do czegoż Cię, o Jezu, przywiodła miłość względem nas. Zawsze byłeś godnym naszej miłości i uwielbienia. Korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, błagamy Cię pokornie, byś raczył zapomnieć o nieprawościach naszych. Niech dusza nasza zajaśnieje pierwotną pięknością, którą przez grzech utraciła.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 7 – Jezus upada po raz drugi

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja VII Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Patrząc na Jezusa… który mając przed sobą wesele podjął krzyż. Uważajcie… abyście nie ustawali upadając na duchu, boście jeszcze się aż do krwi nie opierali, walcząc przeciwko grzechowi (Hbr 12, 3, 4).

Chce nas Pan Jezus nauczyć, że mimo tak częstych upadków naszych, nie powinniśmy wątpić, ale ufać miłosierdziu Bożemu. Nawet w największych kłopotach nie należy się poddawać rozpaczy i zwątpieniu. Droga do nieba prowadzi przecież przez cierpienie. Jezus cierpiał i my cierpieć mamy.
Zachowaj nas o Jezu, od wszelkich upadków, abyśmy, gubiąc siebie samych, nie stracili tylu męk i cierpień, które poniosłeś, by nas uwolnić od śmierci wiecznej.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 8 – Jezus pociesza płaczące niewiasty

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja VIII Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy… zginiecie. Czyńcie tedy godne owoce pokuty… Miłujcie sprawiedliwość (Łk 13, 3; 3, 8; Mdr 1, 1).
Ta jest wola Boża, poświęcenie wasze (1 Tes 4, 3).

Zapomina Jezus o własnych cierpieniach, aby się zająć cierpieniem pobożnych niewiast i pocieszyć je w ich smutku. Zaleca im, aby płakały nad sobą i niewdzięczną ojczyzną swoją. Małe znaczenie będzie miało nasze politowanie, jeśli nie zaczniemy od opłakiwania własnych grzechów, które są przyczyną jego cierpień.
O Jezu, prawdziwa pociecho dusz strapionych. Wejrzyj na nas miłosiernym okiem Twoim. Niech towarzyszymy Ci na drodze krzyżowej z córkami jerozolimskimi. Niech tak, jak one, doznamy od Ciebie słodkiej pociechy w naszych smutkach i strapieniach.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 9 – Jezus upada po raz trzeci

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja IX Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Jam jest ubogi i zbolały. Pan włożył na Mnie ciężar wszystkiego ludu tego. Spracowałem się… Opuściła Mnie siła moja… Duch mój ustał. Oddaliłeś ode Mnie przyjaciela i bliskiego. Przez cały dzień urągali Mi nieprzyjaciele moim (Psalmy).
Ręce opuszczone i kolana osłabione wznieście, a czyńcie kroki proste (Hbr 12, 12).

Przyszedł Jezus na miejsce gdzie miał paść ofiarą wściekłości nieprzyjaciół swoich. Myśl Jego zajęta była ciągłymi upadkami naszymi i na próżno przelaną krwią dla wielu grzeszników. Sity opuściły Go tak, że upada na święte oblicze Swoje, jak w ogrójcu, modląc się do Ojca niebieskiego.
Wejrzyj, najłaskawszy Ojcze, na tę najświętszą ofiarę, którą Tobie, Syn Twój najmilszy, Jezus Chrystus, za grzechy braci Swoich, ofiaruje. Wejrzyj, najmiłościwszy Ojcze, na tego który cierpi. Niech przez mękę Odkupiciela naszego, Jezusa Chrystusa, odpuszczone zostaną grzechy nasze, które przez Swą śmierć odkupił.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 10 – Jezus z szat obnażony

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja X Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Ty znasz pohańbienie moje, zelżywość moją i wstyd mój. Ja nie szukam chwały swej. Bom zstąpił z nieba… żebym czynił.. wolę Onego, który mię posłał (Ps. 68, 20; J 8, 50; 6, 38).

Jak wielkim było cierpienie Pana Jezusa, gdy Go oprawcy z szat Jego obdarli. Wszystkie rany otworzyły się w chwili odrywania szat od ciała. Ale boleśniejszym dla Pana Jezusa było to, gdy widział siebie bez odzieży, wystawionego na widok tłumnie zebranego ludu.
Obnaż mnie, o Boże mój, ze wszystkiego, co się Tobie we mnie nie podoba. Obnaż mnie zwłaszcza z miłości własnej. Obmyj mnie we krwi, która z ran Twoich spływa. Niech ta krew Boska zrodzi w mym sercu cnoty pokory, cichości i miłości, jakimi Ty jaśniejesz.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 11 – Jezus przybity do krzyża

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja XI Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Zamiast tego, by mię miłować mieli… oddali mi nienawiścią za miłość. Przebodli ręce i nogi moje (Ps 108, 4-5; 21, 17).
Większej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto duszę położył za przyjacioły swoje. Jesteście wykupieni… drogą krwią… Baranka… niepokalanego Chrystusa.
Sam się poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej (J 15, 13; 1 P 1, 18, 19; Flp 2, 8).

Jezus, jako niewinny baranek, kładzie się dobrowolnie na ołtarzu krzyża i podaje ręce i nogi katom, którzy je niemiłosiernie targają i do twardego przybijają drzewa. Silnym naprężeniem kości ze stawów wychodzą, pierś się rozrywa, nerwy pękają, a krew płynie strumieniem.
Zbawicielu najdroższy, do krzyża przybity i wzniesiony, oczy swe zwracamy ku Tobie, uzdrów nas. Naucz nas cnoty posłuszeństwa. Niech idąc za Tobą umiemy być cierpliwymi i w duchu pokuty przyjmujemy wszystkie cierpienia tego życia.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 12 – Jezus umiera na krzyżu

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja XII Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie (Gal 2, 20).

Patrz jak Jezus na krzyżu modli się za nieprzyjaciół swoich; obiecuje raj pokutującemu łotrowi; poleca Matkę swoją Janowi; woła, iż „pragnie” naszego zbawienia; żałośnie się skarży Ojcu swemu, iż Go opuścił; wreszcie Bogu ducha swego oddaje.
Jezu miłosierny, spraw, aby Kościół Twój święty na ziemi wywyższonym został, aby wszyscy go poznali, pokochali, aby wszystkich ku sobie pociągnął. Niech pod krzyżem Twoim staną ci wszyscy, którzy bogactw i wygód szukają. Niech się zastanowią, czy Ciebie naśladują i za Tobą idą.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 13 – Zdjęcie Jezusa z Krzyża i oddanie Matce

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja XIII Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Boleść moja nad boleść, serce żałosne. Bom sama została (Jer 8, 18; Bar 4, 19).
Bliski jest Pan tym, którzy są utrapionego serca. Choć przed ludźmi męki cierpieli, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności (Ps 3, 19; Mdr 3, 4).

Rozważmy niezmierzoną boleść Najświętszej Marii Panny, Matki Zbawiciela, jaką uczuła, przyjmując zdjęte z krzyża ciało Jezusa na łono swoje. Patrzyła Matka Boża na bladą, skrwawioną twarz Jezusa. Na twarzy Jezusa nie ma teraz ani krasy, ani urody. O jakże to Najświętsze Ciało jest zmienione, poszarpane, wybladłe.
O Matko bolesna, nam winowajcom, płakać wypada nad śmiercią Syna Twego. Niech jasno poznamy swe grzechy, serdecznie je znienawidzimy i łzami szczerej pokuty obmyjemy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Stacja 14 – Jezus w grobie złożony

Droga krzyżowa - łac. Via crucis
Stacja XIV Drogi Krzyżowej

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Twoją świat odkupić raczył.

Na to Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby i nad umarłymi i nad żyjącymi panował (Rz 14, 9).
Ponieważ wydał na śmierć duszę swoją… za przestępców się modlił. Ujrzy nasienie długowieczne, a wola Pańska w ręce Jego powiedzie się (Iż 53, 12, 10).

Oto kres życia Jezusa na ziemi. Kres Jego prac, nauk i cudów, kres Jego apostolstwa. Cóż za silna pokusa zwątpienia w Jego Boskie posłannictwo. Lecz myśli Boże nie są myślami ludzkimi. Śmierć Jezusa życie daje i jest zwycięstwem śmierci, a grób Jezusa – to kolebka Kościoła.
Spraw, Panie Jezu Chryste, łaską Swoją, abyśmy poskramiając w sobie złe skłonności i pożądliwość tego świata, prowadzili życie Tobie miłe, według przykazań Twoich. Niech przez to zasłużymy sobie na śmierć szczęśliwą i na szczęście oglądania Ciebie, w chwale Twojej, na wieki Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
X. Zmiłuj się nad nami, Panie!
L. Zmiłuj się nad nami!
X. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
L. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (5 razy).

Historia powstania Drogi Krzyżowej

W pierwszych wiekach Chrześcijaństwo ukazywało triumf Chrystusa, stąd nie pokazywano ani nieeksplorowane tematyki cierpienia. Zmianie uległo to dopiero końcem pierwszego tysiąclecia, kiedy to cierpienie Jezusa ulega pogłębionej refleksji. Ma to związek między innymi z wyprawami krzyżowymi.

W Ziemi Świętej posługiwały dwa zakony – dominikanie i franciszkanie – które zaczęły organizować tak zwane nabożeństwa upadków Jezusa. Następnie rozwinięto kul “dróg” – przejście Chrystusa od Piłata do Golgoty. Połączenie tych dwóch nabożeństw dało początek współczesnej Drodze krzyżowej, którą to nazwę wprowadził W. Wey w 1458 roku. 14 stacji wprowadził św. Leonard z Porto Maurizio w 1714 roku.

Pytanie i odpowiedzi

Droga krzyżowa najczęściej odprawiana jest w piątek, czyli w dniu śmierci Zbawiciela. W ten dzień dobrze jest odmawiać także tajemnice bolesne różańca świętego oraz Koronkę do ran Pana Jezusa.

Droga krzyżowa to wielkopostne nabożeństwo, upamiętniające ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Przypomina, jak wielką miłością Syn Boży obdarzył wszystkich ludzi. Nie cofnął się nawet przed śmiercią w ogromnym cierpieniu, aby zbawić świat od grzechu. 

Każda stacja Drogi krzyżowej nawiązuje do jednego momentu męki Jezusa, począwszy od skazania na śmierć, skończywszy na złożeniu Jego ciała do grobu. Zazwyczaj wszystkim stacjom towarzyszą przygotowane wcześniej rozważania. 

Pierwsze nabożeństwa Drogi krzyżowej odprawiano w Jerozolimie. Franciszkanie rozpowszechnili ją w epoce średniowiecza. 

Ile jest stacji Drogi Krzyżowej?

14. Słownie: czternaście.

Kiedy należy odprawiać Drogę Krzyżową?

Drogę krzyżową można odprawiać cały rok (wielu świętych zaleca krótkie rozważania codziennie), w piątki oraz szczególnie podczas Wielkiego Postu.

Ile stacji drogi krzyżowej mówi o upadku Pana Jezusa?

3. Jezus upadł 3 razy.

Ile trwa Droga Krzyżowa w Kalwarii Zebrzydowskiej?

Jest to długa trasa więc przejście jej całej może zająć nawet 6-7 godzin. Więcej na stronie kalwaria.eu

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Pomysł ten powstał z inicjatywy ks. Stryczka. Polega na odmawianiu Drogi Krzyżowej podczas długiego marszu. Wymaga się trasy około 44 kilometrów, która powinna zająć co najmniej 8 godzin marszu. Dodatkowo należy ją przebyć w nocy i w milczeniu. Więcej na ten temat historii znajdziecie w Wikipedii, a o planowanych DK na oficjalnej stronie EKD.

Droga Krzyżowa w Jerozolimie

Droga Krzyżowa online na YouTube

Jeżeli pragniesz spędzić więcej czasu na modlitwie możesz odmówić jedną z modlitw do Świętej Rity. Modlitwy nigdy za wiele. Nie tylko pomaga łączyć się z Bogiem, ale również pomaga nam odnaleźć wewnętrzny spokój.

Dodaj komentarz