Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 1:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 1:21 tekst:

Nazwiesz imię Jego JEZUS, albowiem On zbawi lud swój od grzechów ich.

Znaczenie

Zauważenie tych małych szczegółów, które Boska opatrzność przygotowała dla naszego Zbawiciela, urodzenie, jak i posłanie poselstwa, wzmacniają wiarę ludu Bożego. Widząc Boską troskliwość nawet w rzeczach najmniejszych, daje nam ufność w Jego mądrość w przygotowaniu pewnych zarysów planu, które jeszcze należą do przyszłości — wypełnienie się wielkich i kosztownych obietnic, które ześrodkowały się w Tym, który się narodził w Betieem. Tak samo zauważenie i pojęcie Boskiej opatrzności w większych sprawach Planu wzmacnia także wiarę w opatrzność Bożą, odnoszącą się do osobistych i prywatnych spraw Jego ludu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku