Cytat z Biblii na dziś: List do Kolosan 2:6-7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Kolosan 2:6-7 tekst:

Przetoż jakoście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie, będąc wkorzenieni i wybudowani na Nim, i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem.

Znaczenie

Ogólne pojęcie rozpowszechnione między nauczycielami nauk fałszywych, którzy mniemają, że nie tylko nie jest potrzebnym, ale nawet jest niewłaściwym gruntowanie się w wierze, jest to, że ktokolwiek jest gorliwym i utwierdzonym w wierze, tego nazywają bigotem. Bigotem można nazwać tego, kto nie będąc upewnionym w swoim umyśle, uparcie obstaje przy tym, co nie może być dowiedzione ani też opiera się na rozumie, ani na Piśmie świętem. Lecz nie można bezmyślnym bigotem nazwać takiego, który w dobrej wierze przyjmuje Słowo Boże, dlatego, że ono od Boga pochodzi. Tacy jedynie można powiedzieć, iż są utwierdzonymi w Prawdzie. Różnica jaka zachodzi między Chrześcijaninem statecznym i gorliwym a bigotem jest ta, że pierwszy jest utwierdzony w Prawdzie a drugi ugruntowany w błędzie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku