REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI ANIOŁ MIŁOSIERDZIA

Postanowienia ogólne

1.Serwis internetowy działający pod  głównym adresem „www.aniolmilosierdzia.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez  Fundację Anioł Miłosierdzia, z  siedzibą w  Żarkach przy ul.  Piłsudskiego 1, 42-310, zarejestrowaną w  rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz  publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez  Sąd Rejonowy w Częstochowie, KRS, pod  numerem: 0000419808, zwaną dalej Fundacją.

2.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z  Serwisu.

3.Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o  działalności Fundacji oraz  bieżących projektach organizowanych przez  Fundację.

4.Serwis umożliwia ponadto:

wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online;

zapis do  usługi newslettera prowadzonego za  pośrednictwem wiadomości e-mail 
5. Do  wszelkich publikacji oraz  zdjęć umieszczonych w  Serwisie prawa przysługują Fundacji i  ich użycie bez  zgody Fundacji jest zabronione. Tylko  materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z  prawem.

II. Newsletter

1.Newsletter jest wysyłany cyklicznie i  bezterminowo za  pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w  formie listu elektronicznego na  adres Odbiorcy i  zawiera aktualne informacje na  temat działalności Fundacji oraz  materiały promocyjne zachęcające do  współpracy z  Fundacją.

2.Każdy korzystający z  usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i  decydując się na  korzystanie z  usługi potwierdza zapoznanie się z  regulaminem i  godzi na  stosowanie jego treści.

3.Zapisanie się na  usługę korzystania z  Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na  stronie internetowej Fundacji pod  adresem aniolmilosierdzia.pl – kliknięciu przycisku potwierdzenia i  akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na  podany przez  Odbiorcę adres e-mail – lub poprzez akceptację zapisania się do newslettera podczas dokonywania wpłat darowizn – zaznaczenie odpowiedniej opcji pod formularzem wyboru opcji płatności bez potrzeby akceptacji zapisania się poprzez link wysyłany na adres e-mail.

4.Link aktywacyjny będzie ważny przez  10  dni. Po  upływie tego czasu bez  akceptacji linka, aby korzystać z  Newslettera, konieczna jest ponowna rejestracja na  stronie internetowej.

5.Aby korzystać z  newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W  celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z  dostępem do  Internetu oraz  aktywny adres e-mail.

6.Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko  raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko  po  uprzedniej rezygnacji z  usługi.

7.Rezygnacja z  usługi jest możliwa w  każdym czasie i  następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod  każdą wiadomością wysłaną w  ramach Newslettera.

III. Płatność online

1.Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na  rzecz Fundacji w  celu wsparcia jej działalności statutowej.

2.Płatności online są obsługiwane przez  serwis płatności internetowych tpay.com oraz serwis transakcyjny paypal.com Przekierowanie do  tpay.pl lub paypal.com następuje przez  kliknięcie odpowiedniego linka w  Serwisie.

3.Wszelkie należności muszą być wyrażone w  złotych (PLN)

4.W  ramach płatności online można dokonać płatności wg  następujących metod:

internetowy przelew bankowy (lista banków na  stronie https://banki.tpay.com)
karta kredytowa lub debetowa (
za pomocą procesora płatności paypal.com)

5.Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin tpay.pl dostępny pod  adresem:https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdforaz Informacje dotyczące zasad ochrony danych Paypal dostępne pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL

1.V. Ochrona danych osobowych

1.Zgodnie z  art. 13  ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z  dnia 27  kwietnia 2016  r. (Dz.  Urz. UE L 119  z  04.05.2016) informujemy, że  przekazane przez  Państwa w  ramach wymienionych w  niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w  celach statutowych i  w  związku z  realizowanymi usługami.

2.Korzystanie z  powyższych form jest równocześnie zgodą na  przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

3.Zgodnie z  art. 13  ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z  dnia 27  kwietnia 2016  r. (Dz.  Urz. UE L 119  z  04.05.2016) informuję, iż:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Anioł Miłosierdzia;

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz  przesyłania Państwu informacji o  działaniach fundacji i  podziękowań – na  podstawie Art. 6  ust. 1  lit. a, e ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z  dnia 27  kwietnia 2016  r.;

3.kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;

4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do  uzyskania danych osobowych na  podstawie przepisów prawa;

5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do  momentu wniesienia sprzeciwu;

6.posiada Pani/Pan prawo do: żądania od  administratora dostępu do  danych osobowych, prawo do  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w  celach inne niż statutowe;

7.ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego.

4.Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za  pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na  podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu tpay.com. W  celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez  użytkownika zgody na  przekazanie danych właścicielowi serwisu tpay.com – firmie
Krajowy Integrator Płatności S.A.
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań 

NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

VI. Postanowienia końcowe

1.Fundacja zastrzega sobie prawo do  zmiany niniejszego regulaminu.

2.Nieważność jednego z  postanowień regulaminu nie  wpływa na  ważność pozostałych jego zapisów.

3.Fundacja nie  odpowiada za  przerwy w  dostępie do  Serwisu.

4.Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z  form wyżej wymienionych.

5.Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod  adres e-mail:fundacja@aniolmilosierdzia.pl. Rozpatrywane będą one w  terminie 21  dni od  dostarczenia.

Fundacja Anioł Miłosierdzia

ul. Piłsudskiego 1
42-310 Żarki

NIP 5771975050
Regon 242925609
KRS 0000419808

Numer Konta Bankowego (PKO BP):
PL 18 1020 2498 0000 8002 0490 5487